Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Nkom driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester.

Myndigheten er i hovedsak finansiert av gebyrer fra dem vi har tilsyn med, og ikke over statsbudsjettet. Nkom har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 140 har sin arbeidsplass på hovedkontoret i Lillesand.

Nkoms tilsyn med teletilbyderne

Nkom skal sørge for at alle aktører får like konkurransevilkår. Markedet skal selv få virke og utvikle bærekraftig konkurranse der det er mulig, men det er også nødvendig med regulering. Hensikten er at alle som tilbyr tjenester, får konkurrere på like vilkår. I noen delmarkeder er det også nødvendig å stimulere til at små aktører skal få utvikle egen konkurransekraft.

For et par tiår siden var det svært liten konkurranse i det norske telemarkedet, mens nå er det over 200 tilbydere innen mobiltelefoni, bredbånd, fasttelefoni osv. Veksten har vært særlig sterk etter 2007.

Telenor er, som den tidligere monopolisten i det norske telemarkedet, pålagt en rekke forpliktelser. Blant annet må Telenor slippe til konkurrenter som vil leie kapasitet i mobilnettet, og selskapet er forpliktet til å levere enkelte tjenester til alle husstander i Norge. Denne forpliktelsen er regulert i en egen avtale mellom Staten og Telenor, og Nkom fører tilsyn med at Telenor oppfyller sine forpliktelser.

Ref: www.nkom.no/om-nkom